Vedtægter

Vedtægter

Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark – den danske sektion af International Board on Books for Young People (IBBY)

§ 1 – FORMÅL

Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark er et forum for alle, der interesserer sig for børnelitteratur.
Selskabets formål er:

 1. at skabe kontakt mellem dem, der som producenter, forskere, formidlere og alment interesserede beskæftiger sig med børne- og ungdomslitteratur.
 2. at formidle oplysning om børne- og ungdomslitteratur gennem arrangementer, publikationer, udstillinger m.m. og at fungere som rådgivende organ i spørgsmål om børne- og ungdomslitteratur.
 3. at samarbejde med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med litteratur og kultur for børn og unge.
 4. at præsentere danske børnebøger i udlandet, bl.a. gennem indstilling af danske forfattere og illustratorer til internationale priser og udstillinger og at virke for internationalt samarbejde om børne- og ungdoms­bøger gennem udstillingsvirksomhed, kontakt med andre IBBY-sektioner, medlemmernes deltagelse i internationale møder m.m.
 5. Selskabet arbejder inden for rammerne af sit formål sammen med IBBY.

§ 2 – MEDLEMMER

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner samt fagforeninger, institutioner og virksomheder.

 1. Medlemmer, som igennem mange år har ydet en særlig betydningsfuld indsats for Selskabets formål, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 3 – BESTYRELSEN

 1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, inklusiv formand. Der tilstræbes den størst mulige faglige bredde i bestyrelsens sammensætning, således at følgende faggrupper i videst muligt omfang er repræsenteret: Forfattere, illustratorer, børne- og skolebibliotekarer, forlæggere, boghandlere, anmeldere og forskere.
 2. Valgperioden er toårig. Der er ingen begrænsning på antallet af valgperioder. Hvert år er fem på valg, men hvis bestyrelsesmedlemmer har forladt bestyrelsen inden valgperiodens udløb, er deres suppleant på valg ved førstkommende generalforsamling. Hvis der vælges mere end fem bestyrelsesmedlemmer, vælges medlemmer med færrest stemmer dog kun for et år. Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter valget.
 3. Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Ved beslutninger mellem bestyrelsesmøder skal 6 medlemmer være enige.
 4. Afgørelser træffes ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.

§ 4 – REPRÆSENTATION

Bestyrelsen må højest indstille den samme kandidat til den samme eksterne post, det være sig udvalg eller priskomite, 2 gange. 

§ 5 – REGNSKAB

Regnskabsåret er finansåret.

§ 6 – REVISION

Regnskabet revideres af 2 generalforsamlingsvalgte revisorer.
Revisorernes valgperiode er toårig, og en revisor afgår hvert år.
Der vælges for en etårig periode en revisorsuppleant.

§ 7 – GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Den indkaldes med mindst 1 måneds varsel i Klods Hans og på foreningens hjemmeside og med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 1 uge inden generalforsamlingen.
Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog et flertal på ¾ af de afgivne stemmer. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer har 1 stemme.
Det tilstræbes, at der gives mulighed for virtuel deltagelse i generalforsamlingen efter tilmelding. Virtuelle deltagere har stemmeret, men kun mulighed for at stille opklarende spørgsmål, ikke deltage i debatter.

§ 8 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det begæres af 1/3 af medlemmerne.
Der indkaldes med brev eller anden direkte henvendelse med mindst 1 måneds varsel. Afgørelser på en ekstraordinær generalforsamling træffes på samme vilkår som ved ordinær generalforsamling.

§ 9 – SELSKABETS OPLØSNING

Selskabet kan opløses, hvis det vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en måneds mellemrum. Hvis selskabet opløses, skal dets midler anvendes i overensstemmelse med dets formål.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2018.

Bo Gottlieb
Dirigent

LÆS OGSÅ ...

Klods Hans-prisen

IBBY Bloggen

Astrid Lindgren Memorial Award

Medlemsbladet “Klods Hans”

Bogbotten.dk

Arrangementer