Referat af generalforsamling 16. marts 2017

Udgivet: 26. marts 2017

Generalforsamling 2017Referat af generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.30 i Trykkeriet på Gyldendal

(På billedet aflægger næstformand Lis Andersen sin del af beretningen for generalforsamlingen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår denne tilføjelse til § 3.3:”Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.”
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
  Vagn Plenge går af som formand. Bestyrelsen foreslår Lis Andersen som ny formand.
  Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen er på valg til bestyrelsen og genopstiller.
  Birgitta Gärtner og Martine Noring fratræder.
  Endvidere foreslår bestyrelsen Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen.
  Gert Larsen fratræder som revisor. Bestyrelsen foreslår Stig Bergmann.
  Merete Flensted Lausten er på valg som revisorsuppleant og genopstiller.
  Andre kan melde sig som kandidat til de forskellige poster frem til og med valghandlingen.
 8. Eventuelt

Ad. 1: Formand Vagn Plenge sagde velkommen og forslog på vegne af bestyrelsen Merete Flensted Lausten som dirigent, hvilket de fremmødte deltagere godkendte. Dirigenten lagde ud med at fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dagsorden udsendt i tide.

Ad. 2: Bestyrelsen havde i år valgt at sætte særlig spot på en håndfuld udvalgte aktiviteter, som i særlig grad har været med til at tegne Selskabet udadtil i det forløbne år, nemlig:

 • Vores nye flagskib Statusseminaret
 • Udgivelsen af de fire årlige numre af medlemsbladet ”Klods Hans”
 • Opprioriteringen af foreningens hjemmeside og Facebook-side, herunder bl.a. muligheden for at orientere sig i ekstra-materiale i tilknytning til artikler bragt i ”Klods Hans”
 • Afholdelse af cafemøder, hvor vi i 2016 kom op på hele 3, heriblandt et i Aarhus
 • Prisindstillinger
 • Klods Hans-prisen som i 2016 gik til Merete Flensted (Betina Falsings tale fra overrækkelsen kan læses på IBBYs hjemmeside www.ibby.dk) + deling af en stand med Forlaget Hjulet på BogForum
 • Iran-udstillingen, herunder Selskabets invitation af to iranske illustratorer til Danmark, hvor de bl.a. deltog i en workshop for skolebørn
 • En stor tak til Selskabets samarbejdspartnere, som på forskellig vis bistår os i vort arbejde, ikke mindst KulturStationen Vanløse, Gyldendal, Alvilda og Børnenes Boghandel.

Bestyrelsens beretning blev godkendt og vedhæftes referatet, så den kan læses i sin samlede form.

Ad. 3: Kassereren (Vagn Plenge) gennemgik regnskabet for 2016 og fremhævede bl.a. det positive i, at der var et, om end spinkelt, overskud på 9681 kr. modsat underskuddet året før, men påpegede at dette alene skyldtes indtægterne ved afholdelsen af Selskabets første Statusseminar på Hovedbiblioteket i januar 2016. Regnskabet blev efterfølgende godkendt. Medlemmer, der ønsker at rekvirere regnskabet, kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 4: Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 og hæftede sig bl.a. ved det positive i at Kulturministeriet har forhøjet deres støtte i forhold til de forgange år, ligesom indtægterne fra afholdelsen af Statusseminar nr. 2 på KulturStationen Vanløse i januar 2017 har genereret et pænt overskud på godt 75.000 kr., hvorfor Statusseminaret reelt er garant for at foreningens økonomi balancerer. Af samme grund anbefalede kassereren bestyrelsen fremover at arbejde for at få flere kollektive medlemmer, bl.a. i forlagsverdenen. Budgetforslaget blev herefter godkendt. Medlemmer der ønsker at rekvirere budgetforslaget kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 5: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt blev godkendt.

Ad. 6: Kontingentet forblev uændret, men det blev foreslået bestyrelsen at overveje, hvorvidt det på sigt kunne være hensigtsmæssigt at foretage en forhøjelse i lyset af foreningens trængte økonomi.

Ad 7: Vagn Plenge gik af som formand. Lis Andersen tiltrådte som formand.

Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen genopstillede og blev valgt.

Birgitta Gärtner og Martine Noring fratrådte.
Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen blev valgt.

Gert Larsen fratrådte som revisor. Stig Bergmann blev valgt som revisor.

Merete Flensted Lausten genopstillede og blev valgt som revisorsuppleant.

Herudover blev bestyrelsen foreslået at være særligt på udkig efter at få en illustrator repræsenteret i bestyrelsen efter Martine Norings afgang.

Ad. 8: Formand Lis Andersen takkede på bestyrelsens vegne de afgående medlemmer Vagn Plenge, Martine Noring og Birgitta Gärtner for deres store og gode arbejde for Selskabet. Herefter takkede Vagn Plenge af som formand og bestyrelsesmedlem med en tale om sin tid i IBBY, som han stadig vil være en del af, bl.a. i forbindelse med sit engagement i Silent Books. Vagn Plenges tale er vedhæftet referatet.

Janne Bech og Ida Exner Efter Generalforsamlingen var der traditionen tro et inspirerende indslag, denne gang ved Janne Bech og Ida Exner (M/S Bibiana) som holdt oplæg om arbejdet med børn og illustrationskunst og viste billeder fra årets togt rundt i de danske havne samt – ikke mindst – underholdt med sømandsviser på ukulele!

Referent: Eline Mørch Jensen, bestyrelsen for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark