Forslag til generalforsamlingen: Vedtægtsændringer

Udgivet: 3. marts 2018

ParagrafFra Bjarne W. Andresen har vi modtaget følgende to forslag til vedtægtsændringer:

(Bjarne W. Andresen er næstformand i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, og bestyrelsen støtter forslaget enstemmigt.)

Forslag 1: Ekstraordinær generalforsamling

Der er i øjeblikket ingen regler for, hvordan vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling

Jeg foreslår en tilføjelse:

Der indkaldes med brev eller anden direkte henvendelse med mindst 1 måneds varsel. Afgørelser på en ekstraordinær generalforsamling træffes på samme vilkår som ved ordinær generalforsamling.

Forslag 2: Formandsvalg

Jeg foreslår, at det er bestyrelsen og ikke generalforsamlingen, der vælger formanden. Det sikrer, at der er større opbakning til formanden i bestyrelsen. Desuden vil det give en bedre fordeling af poster i bestyrelsen, fordi den ene post ikke er fastlagt inden konstitueringen.

§ 3 Bestyrelsen

Jeg foreslår, at første sætning ændres til:

Bestyrelsen består af 10 medlemmer, inklusiv formand.

og at sætningen “Formanden vælges på generalforsamlingen” fjernes.

§ 3 punkt 2

Jeg foreslår hele punktet ændret til:

Valgperioden er toårig. Der er ingen begrænsning på antallet af valgperioder. Hvert år er fem på valg, men hvis bestyrelsesmedlemmer har forladt bestyrelsen inden valgperiodens udløb, er deres suppleant på valg ved førstkommende generalforsamling. Hvis der vælges mere end fem bestyrelsesmedlemmer, vælges medlemmer med færrest stemmer dog kun for et år. Den nye bestyrelse træder i funktion umiddelbart efter valget.

(Noget af ændringen er blot en nedskrivning af gældende praksis.)

§ 3 punkt 3

Jeg foreslår punktet ændret til:

Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer er til stede. Ved beslutninger mellem bestyrelsesmøder skal 6 medlemmer være enige.

§ 7 Generalforsamling

Jeg foreslår, at punktet om valg af formand (dagsordenpunkt 7 a) udgår.