Udgivet: 31. marts 2017

Lis Andersen og de tre søjlerI går holdt vi møde i den nye bestyrelse.

Formand Lis Andersen fortæller her om en af de tre søjler, som IBBY hviler på. Mødet foregik i det lille baglokale til Børnenes Boghandel, så vi var omgivet af god børnelitteratur. Hanne Frederiksen, som er Selskabets bogholder, deltog også.

De tre søjler er:

 1. Det danske arbejde
  Den del af arbejdet er mest synlig for medlemmerne. Det er bl.a. vores “flagskib”, statusseminariet. Det er også medlemsbladet Klods Hans, sociale medier og cafemøderne.
 2. Det internationale arbejde
  Vi er en del af det internationale IBBY og har derigennem et privilegium og en forpligtelse til at indstille forfattere, illustratorer, oversætter og værker til en lang række internationale priser.
 3. Det administrative arbejde
  Som enhver anden forening har vi regnskab, medlemspleje osv.

Vi vil gerne arbejde på at gøre især anden søjle mere synlig. Mange ved slet ikke, at de gennem deres medlemsskab af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark støtter et vigtigt arbejde, som giver priser og anerkendelse til dansk børnelitteratur i hele verden. Desuden kan en nominering eller endda en pris være en trædesten til udgivelse i et andet land eller bane vejen til et fondslegat til bidragsyderen.

Udgivet: 26. marts 2017

Generalforsamling 2017Referat af generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.30 i Trykkeriet på Gyldendal

(På billedet aflægger næstformand Lis Andersen sin del af beretningen for generalforsamlingen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår denne tilføjelse til § 3.3:”Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.”
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
  Vagn Plenge går af som formand. Bestyrelsen foreslår Lis Andersen som ny formand.
  Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen er på valg til bestyrelsen og genopstiller.
  Birgitta Gärtner og Martine Noring fratræder.
  Endvidere foreslår bestyrelsen Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen.
  Gert Larsen fratræder som revisor. Bestyrelsen foreslår Stig Bergmann.
  Merete Flensted Lausten er på valg som revisorsuppleant og genopstiller.
  Andre kan melde sig som kandidat til de forskellige poster frem til og med valghandlingen.
 8. Eventuelt

Ad. 1: Formand Vagn Plenge sagde velkommen og forslog på vegne af bestyrelsen Merete Flensted Lausten som dirigent, hvilket de fremmødte deltagere godkendte. Dirigenten lagde ud med at fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dagsorden udsendt i tide.

Ad. 2: Bestyrelsen havde i år valgt at sætte særlig spot på en håndfuld udvalgte aktiviteter, som i særlig grad har været med til at tegne Selskabet udadtil i det forløbne år, nemlig:

 • Vores nye flagskib Statusseminaret
 • Udgivelsen af de fire årlige numre af medlemsbladet ”Klods Hans”
 • Opprioriteringen af foreningens hjemmeside og Facebook-side, herunder bl.a. muligheden for at orientere sig i ekstra-materiale i tilknytning til artikler bragt i ”Klods Hans”
 • Afholdelse af cafemøder, hvor vi i 2016 kom op på hele 3, heriblandt et i Aarhus
 • Prisindstillinger
 • Klods Hans-prisen som i 2016 gik til Merete Flensted (Betina Falsings tale fra overrækkelsen kan læses på IBBYs hjemmeside www.ibby.dk) + deling af en stand med Forlaget Hjulet på BogForum
 • Iran-udstillingen, herunder Selskabets invitation af to iranske illustratorer til Danmark, hvor de bl.a. deltog i en workshop for skolebørn
 • En stor tak til Selskabets samarbejdspartnere, som på forskellig vis bistår os i vort arbejde, ikke mindst KulturStationen Vanløse, Gyldendal, Alvilda og Børnenes Boghandel.

Bestyrelsens beretning blev godkendt og vedhæftes referatet, så den kan læses i sin samlede form.

Ad. 3: Kassereren (Vagn Plenge) gennemgik regnskabet for 2016 og fremhævede bl.a. det positive i, at der var et, om end spinkelt, overskud på 9681 kr. modsat underskuddet året før, men påpegede at dette alene skyldtes indtægterne ved afholdelsen af Selskabets første Statusseminar på Hovedbiblioteket i januar 2016. Regnskabet blev efterfølgende godkendt. Medlemmer, der ønsker at rekvirere regnskabet, kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 4: Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 og hæftede sig bl.a. ved det positive i at Kulturministeriet har forhøjet deres støtte i forhold til de forgange år, ligesom indtægterne fra afholdelsen af Statusseminar nr. 2 på KulturStationen Vanløse i januar 2017 har genereret et pænt overskud på godt 75.000 kr., hvorfor Statusseminaret reelt er garant for at foreningens økonomi balancerer. Af samme grund anbefalede kassereren bestyrelsen fremover at arbejde for at få flere kollektive medlemmer, bl.a. i forlagsverdenen. Budgetforslaget blev herefter godkendt. Medlemmer der ønsker at rekvirere budgetforslaget kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 5: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt blev godkendt.

Ad. 6: Kontingentet forblev uændret, men det blev foreslået bestyrelsen at overveje, hvorvidt det på sigt kunne være hensigtsmæssigt at foretage en forhøjelse i lyset af foreningens trængte økonomi.

Ad 7: Vagn Plenge gik af som formand. Lis Andersen tiltrådte som formand.

Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen genopstillede og blev valgt.

Birgitta Gärtner og Martine Noring fratrådte.
Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen blev valgt.

Gert Larsen fratrådte som revisor. Stig Bergmann blev valgt som revisor.

Merete Flensted Lausten genopstillede og blev valgt som revisorsuppleant.

Herudover blev bestyrelsen foreslået at være særligt på udkig efter at få en illustrator repræsenteret i bestyrelsen efter Martine Norings afgang.

Ad. 8: Formand Lis Andersen takkede på bestyrelsens vegne de afgående medlemmer Vagn Plenge, Martine Noring og Birgitta Gärtner for deres store og gode arbejde for Selskabet. Herefter takkede Vagn Plenge af som formand og bestyrelsesmedlem med en tale om sin tid i IBBY, som han stadig vil være en del af, bl.a. i forbindelse med sit engagement i Silent Books. Vagn Plenges tale er vedhæftet referatet.

Janne Bech og Ida Exner Efter Generalforsamlingen var der traditionen tro et inspirerende indslag, denne gang ved Janne Bech og Ida Exner (M/S Bibiana) som holdt oplæg om arbejdet med børn og illustrationskunst og viste billeder fra årets togt rundt i de danske havne samt – ikke mindst – underholdt med sømandsviser på ukulele!

Referent: Eline Mørch Jensen, bestyrelsen for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Udgivet: 24. januar 2015

Referat fra Generalforsamling i IBBY 17. marts 2014:

Generalforsamling fandt sted 17.3. kl. 18 hos Rosinante & Co, Købmagergade 62, København K.

Dirigent : Bent Rasmussen
Referent: Eline Mørch Jensen
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for 2013
 4. Indkomne forslag
 5. Budget for 2014
 6. Fastsættelse af kontingent for 2015
 7. Valg af
 8. formand
 9. bestyrelsesmedlemmer
 10. revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Ad 1: Bent Rasmussen blev valgt som dirigent.

Ad 2: Bestyrelsens beretning (se neden for) blev fremlagt ved formand Vagn Plenge og følgende godkendt af generalforsamlingen.

IBBY – BERETNING FOR 2013                                                                                    

Vores valgte formand, Hans Hansen, holdt sidste år en livlig, personlig beretning om især de frustrationer han havde oplevet i det forgangne år, foruden om det arbejde der alligevel var blevet udført – nemlig de aktiviteter der har været vores kendemærke igennem mange år… og også vores forpligtelse i forhold til vores medlemmer, vores medlemskab af IBBY Internationalt og det tilskud vi modtager fra Kulturstyrelsen: Dvs. at indstille danske forfattere og illustratorer til H.C. Andersen-prisen, IBBY’s Honour List, som også omfatter en oversætter, og til ALMA-prisen; og til at sende værker af danske illustratorer til udenlandske udstillinger, fx Biennalen i Bratislava og udstillingen i Tallinn for illustratorer fra landene omkring Østersøen; at udgive vores medlemsblad Klods Hans og uddele vores Klods Hans-pris; samt, ikke mindst, at betale vores kontingent til det internationale IBBY.

Dette lykkedes det os at gøre også i 2013 – og endda lidt til – på trods af at den samlede arbejdsstyrke blev temmelig meget svækket: I sommer måtte både Hans og Kirsten Bystrup trække sig på grund af alvorlig sygdom. Kit Rasmussen var da allerede syge­meldt og vendte ikke tilbage, og i november måtte også Nana Torp melde fra. I forvejen var der én mindre i bestyrelsen end Vedtægterne tillader. Jeg blev bedt om at træde til som fungerende formand, og til ny næst­formand, i Kirstens sted, valgte bestyrelsen Lis Andersen.

Heldigvis havde generalforsamlingen i 2013 givet bestyrelsen lov til at “associere” ikke-valgte medlemmer. I august sagde Eline Mørch Jensen ja til at træde ind, og hun har deltaget på lige fod med os andre og med stort engagement. – Derimod blev vores tilbud om at bidrage til arbejdet på enhver tænkelig måde, fremsat i Klods Hans nr.4, en total fiasko: Ikke én eneste reagerede! Jeg har valgt at udlægge det som en stor – jeg havde nær sagt ‘ubegribelig stor’ – tilfredshed med bestyrelsens arbejde :).

Takket være Nanna Nøhr & Nana Torp fik vi også i 2003 tre velredigerede numre af Klods Hans.

Hertil bidrog også Antonieta Medeiros med fornemt layout, og fra nr. 4 har Bent Rasmussen – som bebudet på generalforsamlingen sidste år – været den der holder godt fast i tovene. Bent var desuden Selskabets mand i samarbejdet med Dansklærerforeningen om nr. 3. Det er et mangeårigt samarbejde som er til enorm gavn for os – ikke bare økonomisk, men også fordi det giver os en masse ekstra læsestof og vi når ud til en meget stor kreds. Også i år vil vi have det samarbejde om et fælles nummer, og redaktøren, Jens Raahauge – som er vores velynder i denne sag – har bebudet at temaet skal tage udgangspunkt i den nye nordiske børnelitteraturpris.

Klods Hans-prisen blev overrakt til Nina Christensen på bogmessen i Forum. Pristalen blev holdt af Torben Weinreich, og eventyret Klods Hans blev læst af Lars Bom. For resten, tænk hvor fantastisk det ville være at have alle de forskellige skuespilleres oplæsning af eventyret. Jeg tog video af både talerne og Lars Boms oplæsning, men det er selvfølgelig ikke en professionel optagelse. – Bestyrelsen har foreslået en tilføjelse til vedtægterne således at vi kan give et æresmedlemskab til et medlem som har udført en langvarig, ekstraordinær indsats i tråd med foreningens formål. Og som det første æresmedlem, hvis forslaget vedtages, foreslår vi Eva Glistrup.

Et fast punkt på bestyrelsens dagsorden er cafémøder, dvs et fagligt arrangement på en café med adgang for alle. Dét har vi desværre simpelthen ikke haft kræfter til. Det var derfor en af de ting vi bad medlemmerne om hjælp til…

På det internationale felt var 2013 et af de år hvor vi skulle indstille en forfatter og en illustrator til H.C. Andersen-prisen. Ligesom indstillingen til IBBY’s Honour List sker det hvert ulige år.

Til H.C. Andersen-prisen nominerede vi igen Lene Kaaberbøl og Charlotte Pardi, og til Honour-listen faldt valget på tre bøger, henholdsvis skrevet af Ronnie Andersen, illustreret af Otto Dickmeiss, og oversat af Susanne Vebel. Hvem der får H.C. Andersen-prisen offentliggøres den 24. marts, men vi ved allerede at det ikke bliver en af danskerne da de ikke er mellem de seks nominerede forfattere og illustratorer. ALMA-prisens vinder offentliggøres den 25. marts.

Også i 2013 sendte vi illustrationer til Biennalen i Bratislava, med stor hjælp af Bibiana i Danmark. Desuden blev der sendt illustrationer til den treårlige udstilling i Tallinn; her blev Hanne Bartholin tildelt et diplom for bogen Den lille gule pige. Der blev også sendt bøger til projektet Silent Books. Final Destination Lampedusa; som navnet antyder var det alle billedbøger uden tekst. Her blev Bent Olesen Nyströms Hr. Alting tildelt en honourable mention. Projektet Silent Books omtales i Klods Hans nr.1. Jeg vil ikke undlade at nævne Kirsten Bystrup som den store arbejdsbi bag den danske deltagelse alle tre steder. Desværre blev Kirsten ikke i stand til selv at deltage i åbningen af Biennalen og den internationale komités møde. I stedet blev Lis Andersen og jeg inviteret med. Ja, der skulle to til at opveje Kirstens betydning.

Derimod glippede det med Bologna! Vi kan ikke undskylde nok at vi opdagede tilmeld­elses­fristen for sent til at kunne udvælge, indsamle og afsende illustrationer. Da jeg blev klar over det, sendte jeg straks en mail til Dansk Forfatterforening og bad om at illustratorerne blev informeret om at de selv ville kunne fremsende værker til Bologna, og om websiden med de nødvendige oplysninger.

Det nordiske møde, som IBBY Sverige stod for, blev først afholdt i februar i år, og vennerne fra Island og Norge mødte ikke op pga. hhv. pengemangel og pludselig sygdom. Svenskerne havde tilrettelagt et fint program, med dels besøg på Akvarellmuseet uden for Göteborg, hvor vi fik et spændende foredrag af Ulla Rhedin, Sveriges fremtrædende billedbogsekspert, og vi så en inter­essant udstilling – også her med Hanne Bartholins åbenbart allestedsnærværende “lille gule pige”; derpå havde vi en nyttig gensidig orientering, og vi fik præsenteret et fantastisk online børnebogs­katalog, henvendt til børn, med mulighed for forskellige aktiviteter. Jeg tænkte straks at sådan et må vi også have i Danmark, og hvor ville det dog være skønt hvis VI kunne tage initiativet til det – for nu ikke straks at stile mod endnu mere…

Da vi nu har bevæget os lidt ind i dette år, vil vi også gerne nævne at Lis i februar bragte en samling danske børnebøger med sig til Kanoon, det statslige børnemedieinstitut i Iran. Lis var inviteret til en festival som medlem af en jury. En række forlag donerede bøgerne hun havde med. Denne gave til Kanoon blev formidlet i IBBY-regi, selvom festivalen Lis deltog i, ikke var det. Derudover er vi i gang med at planlægge og søge midler til endnu en iransk udstilling – Anaare­staan (Granatæble) – sammen med Bibiana. Udstillingen skal vises fra 28. august og året ud i Ørestadens bibliotek og derefter rejse landet rundt fra jan. 2015. Steffen Larsen deltager også i projektet, og han og Lis har listet 12 udstillingssteder rundt omkring i Danmark.

Endelig vil jeg nævne IBBY’s kongres, som i år finder sted i Mexico By i sept. Temaet er inklusion, og det bliver derfor også temaet for næste nummer af Klods Hans. Man kan tilmelde sig på kongressens hjemmeside; adressen står igen i det nye nummer af KH, men kan selvfølgelig også googles. Jeg kan meget anbefale at deltage, både for det faglige programs skyld og for det kollegiale og sociale samvær – og også at være turist når man nu alligevel er derovre.

Til sidst skal der lyde en stor tak til Høst, både for endnu engang at huse os og for de mange eksem­plarer af Torben Weinreichs bog, som vi har fået til at kunne give nye medlemmer. Også en stor tak til Bibiana i hvis lokaler vi har holdt vores bestyrelsesmøder, omgivet af mange fine tegninger fra hele verden. Desuden har Bibiana påtaget sig at udsende vores velkomstpakker til nyindmeldte.

Sidst, men ikke mindst: Jeg synes det hører med til beretningen at takke også de afgående medlemmer af bestyrelsen. Det plejer at blive gemt hen under Evt. Men det er egt. misvisende i forhold til den tid, energi og engagement de har lagt i det frivillige arbejde som det er at være med i bestyrelsen… Uden dem ville der ikke være noget at berette om.

Vi tilbageblevne ser frem til et nyt spændende IBBY-år, ikke bare sammen med de nye kolleger i bestyrelsen, men også sammen med alle ude i børnelitteraturens mangfoldige, rige verden…

Ad 3: Regnskabet for 2013 blev fremlagt af Vagn Plenge og godkendt af generalforsamlingen, mens bestyrelsen opfordredes til at se nærmere på mulighederne for at udvide fondsansøgningsområdet, bl.a. til Kulturministeriets forskellige nyoprettede puljer og Nordeafonden. For at forbedre IBBYs økonomi fremadrettet.

Ad 4: Bestyrelsen foreslog indførelsen af æresmedlemmer for foreningen og nævnte samtidig Eva Glistrup som første kandidat til modtagelsen af denne ære.  Vedtaget af generalforsamlingen blev følgende: § 2.1: Medlemmer, som igennem mange år har ydet en særlig betydningsfuld indsats for Selskabets formål, kan udnævnes til æresmedlem. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.”.

Ad 5: Budgettet for 2014 blev fremlagt af Vagn Plenge og godkendt af generalforsamlingen.

Ad 6: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at fortsætte med de nuværende kontingenter i 2015.

Ad 7:

 1. a) Vagn Plenge, som blev valgt til bestyrelsen i 2014, har været fungerende formand siden juli, da Hans Hansen måtte trække sig pga. sygdom.

Vagn Plenge tilbød, med bestyrelsens fulde opbakning, at lade sig at opstille som formand. Bestyrelsen står desuden bag hans nominering til IBBY’s Executive Council, som han også stiller op til, hvorfor han, hvis han vælges hertil, måske vil være nødt til at trække sig som formand allerede efter et år ved IBBYs generalforsamling i 2015.

Han er uddannet bibliotekar og arbejdede i en årrække som sådan i Mellemfolkeligt Samvirke. Siden 1976 har han drevet Forlaget Hjulet, med udgivelse af især billedbøger og skønlitteratur fra de varme lande. Han var medlem af Selskabets bestyrelse fra ca. 2000 til 2006, derefter associeret bestyrelsen samtidig med at han stod i spidsen for forberedelsen af IBBYs kongres i København. Han var medlem af IBBYs Executive Council 2002-06 og er nu på ny kandidat til valget på kongressen i år.

 1. b) Ud af bestyrelsen trådte: Hans Hansen, Kirsten Bystrup, Nanna Nøhr, Nana Torp og Kit A. Rasmussen.

I 2013 blev Lis Andersen og Julie DuFour Wiese indvalgt og de fortsætter begge i bestyrelsen.

Desuden indstillede bestyrelsen fem kandidater, som alle blev godkendt af generalforsamlingen som nye medlemmer af IBBYs bestyrelse. De fem er:

Janne Bech genopstiller
Janne har været medlem af bestyrelsen siden 2012. Hun er arkitekt, pt. ansat i Dansk Røde Kors; men hun er nok bedre kendt i denne kreds som den der har etableret og står for Bibiana i Danmark. 

Eline Mørch Jensen
Eline har været “associeret medlem” af bestyrelsen siden august – som tilladt af Gf.Cand. mag i dansk fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet og Master i Børnelitteratur ved Danmarks Pædagogiske Universitet fra 2011.

Eline har en baggrund som journalist, redaktør, oversætter, forfatter m.v. gennem mere end 20 år. Hun har bl.a. skrevet for fagbladene Bogmarkedet og Skolebiblioteket og været redaktør på antologien Afvist. Asylansøgere i Danmark, en hvidbog om Danmarks aktuelle asylpolitik. Siden jan. har hun været redaktør af Skolebiblioteket.

Elines masterprojekt Hele verden ind i børneværelset handler om tendensen til at fokusere på den store verden og børns forhold i fjerne, fattige og kulturelt set fremmedartede egne af verden – en tendens der afspejler det fragmentariske verdensbillede, som er en del af børns virkelighed i dag.

Birgitte Reindel
Birgitte er ikke bare lærer skolebibliotekar på Lundehusskolen i København, men også formand for Danmarks Skolebibliotekarforening.

Lise Jæger
Lise er chef for Dansk-redaktionen inden for afdelingen Uddannelse hos Gyldendal.

Martine Noring Olsen
Martine er formand for Illustratorgruppen i Dansk Forfatterforening og har siddet i deres hovedbestyrelse.

“Personligt brænder jeg for at skabe nye platforme for illustration for børn, der styrker og synliggør vores fag. Derfor har jeg i samarbejde med Bibiana Copenhagen og BogForum iværksat en illustrations­biennale med start i 2014. Vi har pt. det fornødne økonomiske fundament fra legater, til at kunne gå i gang med arbejdet.

Internationalt har jeg afholdt illustrationsworkshops i samarbejde med Center for Kultur og Udvikling i Bolivia og Mali – og arbejder stadig med at styrke børns forståelse af og arbejde med illustration og design i Danmark, bl.a. ved at udvikle undervisningsmateriale til folkeskolerne.

Jeg er uddannet produktdesigner fra Danmarks Designskole 2006 og arbejder i dag primært som illustrator af dels børnebøger og dels produktdesign, f.eks. porcelæn.”

Merete Flensted Laustsen
Merete er børnebibliotekar, DB og Master i børnelitteratur, MEd fra DPU – Aarhus Universitet i 2008. Stifter og ansvarshavende redaktør og bestyrer af anmeldersitet bogbotten.dk – et website for “uafhængige anmeldelser af børne- og ungdomslitteratur med fokus på fx en titels brugsværdi”, Medejer og partner i litfo.dk som bl.a. arrangerer konferencer om børnelitteratur.

Merete har optrådt som booktalker, foredragsholder og litteratur-coach. Hun har en stor lidenskab for børne- og ungdomslitteratur og læser ALT (næsten).
Hun har været forlagskonsulent og lektør. Merete har ydermere haft den store glæde at være litteratur- og læselystformidler i et vidunderligt kombibibliotek. Meretes mission med bogbotten.dk er: at kunne klæde de voksne på, som skal promovere litteratur og læselyst til alle Danmarks børn og unge.

Michèle Jeanne Simonsen
Michèle er medlem af BU styrelsen i Dansk Forfatterforeningen. Hun har udgivet  ca. 20 børnebøger, både i Frankrig (hendes fædreland) og i Danmark. Hun læser/taler/skriver både engelsk og fransk flydende, forstår en del italiensk og spansk og er vel orienteret om fransk og engelsk børnelitteratur.

 1. c) Gert Larsen blev genvalgt som revisor.
  Bjarne Andresen blev genvalgt som revisorsuppleant.
  Hanne Andersen blev i 2013 valgt for to år.

Ad 8: Bestyrelsen blev opfordret til fremover at gøre mere ud af at præsentere opstillede kandidater til bestyrelsen, sådan at medlemmerne kan sætte sig ind i hvem de har for sig.

Det blev foreslået at IBBYs folder blev sendt ud som pdf-fil til medlemmerne, som så kan printe dem ud og distribuere disse i deres netværk for at hverve nye medlemmer og skabe øget kendskab til og opmærksomhed om foreningen.

Behovet for at IBBY bliver langt mere synlig på de sociale medier og via en indbydende hjemmeside blev gang på gang understreget af flere medlemmer på generalforsamlingen.

Flere deltagere fremhævede i den forbindelse fordelen ved at være til stede (også med IBBYs folder) på Bogforum ifm. uddeling af Klodshans-prisen.

Som svar på formands-beretningens opfordring om at medlemmerne meldte sig som initiativtagere til nogle offentlige cafe-arrangementer, tilbød Bent Rasmussen at stå for et sådant i  Trekantsområdet i løbet af 2014. Forslaget er hermed givet videre til inspiration.

På bestyrelsens vegne,

Eline Mørch Jensen