Udgivet: 10. september 2017

Jesper Wung-SungForfatteren Jesper Wung-Sung i samtale om sine nyeste værker med Søren Fanø, cand. pæd. og master i børnelitteratur tirsdag d. 24. oktober kl. 17.00 – 18.00 på M/S Samka (Bibiana), som ligger i Aarhus Havn, Hack Kampmanns Plads 2 – lige ved Dokk1.

Hent invitation i pdf-format her.

Forfattermødet er arrangeret af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark. Det er gratis at deltage, og man skal ikke melde sig til på forhånd.

”En fugl synger ikke, fordi den har et svar. Den synger, fordi den har en sang.

Dette citat fra Jesper Wung-sungs nyeste roman til voksne En anden gren kan stå som motto for den samtale, vi vil føre om primært Jesper Wung-Sungs fire værker fra 2017:

Børnebøgerne Lillefingeren, illustreret af Otto Dickmeiss, Dyrene og tiden illustreret af Ursula Seeberg, barndomserindringerne Lynkineser illustreret af Rasmus Meisler og endelig hovedværket i forfatterskabet En anden gren.

Hvad driver værket? Hvad sker der når man gnaver af hovedstolen? Familiefortællingen i forfatterskabet? Litteraturens rolle. Eksistentialisme i børne- og voksenhøjde.

Herudover vil samtalen gå på kryds og tværs i et af de mest spændende forfatterskaber for børn, unge og voksne lige nu. Fra debutten tilbage i 1998 med To ryk og en aflevering frem til nu.

Endelig vil Jesper Wung-Sung læse udvalgte passager op fra de nyeste værker.

Velkommen ombord til en litterær oplevelse, der selvfølgelig også vil bære præg af forfatterens maritime Marstal opvækst. Som forfatteren stammer M/S Samka også fra Marstal.

Søren Fanø har skrevet monografien: Jesper Wung-Sung. Et forfatterskab, anmeldt værkerne for bogbotten.dk og lavet både skriftlige og mundtlige interviews med forfatteren.

Udgivet: 10. april 2017

Lis Andersen, formand for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, fortæller her om resultatet af flere års forarbejde for at få to iranske illustratorer til Danmark:

Sidst i marts havde vi de iranske illustratorer, Hoda Hadadi og Ali Boozari, på besøg igen. Her en workshop med en klasse fra Rådmandsgades skole. Der arbejdes med linoleumstryk og silkecollage, og det var Osramhuset der inviterede. Shekufe Tadayoni Heiberg havde oversat og læste Hodas historie om havfruen og rejen højt.

Og her er vi på Billedskolen i Tvillingehallen på Vesterbro. De er ret prof! Her blev Hodas historie om bjerget der fik lyst til at flytte sig – og gjorde det – læst højt.

… og så nåede vi også et spændende seminar på Davids Samling. Vi nåede en tur til Louisiana hvor vi kiggede på arkitektur og krammede træer. Vi mødte nye mennesker og vi lagde nye planer.

Om lidt returnerer vi udstillingen Nye billeder fra Iran, efter den har vandret 2½ år  i Danmark og nabolande og givet anledning til to besøg fra Iran. Øbro Fri Skole, Osramhuset og Rådmandsgades skole samt Billedskolen i Tvillingehallen har nydt godt af Hoda og Ali. Skatkammeret Davids Samling har været en fantastisk oplevelse, også for vores gæster! Og Selskabet for Børnelitteratur,IBBY, Danmark, har venner i Iran som vi satser på at se igen!

 

Udgivet: 26. marts 2017

Generalforsamling 2017Referat af generalforsamling i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark torsdag den 16. marts 2017 kl. 18.30 i Trykkeriet på Gyldendal

(På billedet aflægger næstformand Lis Andersen sin del af beretningen for generalforsamlingen)

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen foreslår denne tilføjelse til § 3.3:”Formanden og kassereren har sammen tegningsretten for foreningen. Ved personsammenfald ligger tegningsretten hos formand/kasserer og et andet af bestyrelsen udpeget medlem.”
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
  Vagn Plenge går af som formand. Bestyrelsen foreslår Lis Andersen som ny formand.
  Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen er på valg til bestyrelsen og genopstiller.
  Birgitta Gärtner og Martine Noring fratræder.
  Endvidere foreslår bestyrelsen Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen.
  Gert Larsen fratræder som revisor. Bestyrelsen foreslår Stig Bergmann.
  Merete Flensted Lausten er på valg som revisorsuppleant og genopstiller.
  Andre kan melde sig som kandidat til de forskellige poster frem til og med valghandlingen.
 8. Eventuelt

Ad. 1: Formand Vagn Plenge sagde velkommen og forslog på vegne af bestyrelsen Merete Flensted Lausten som dirigent, hvilket de fremmødte deltagere godkendte. Dirigenten lagde ud med at fastslå at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dagsorden udsendt i tide.

Ad. 2: Bestyrelsen havde i år valgt at sætte særlig spot på en håndfuld udvalgte aktiviteter, som i særlig grad har været med til at tegne Selskabet udadtil i det forløbne år, nemlig:

 • Vores nye flagskib Statusseminaret
 • Udgivelsen af de fire årlige numre af medlemsbladet ”Klods Hans”
 • Opprioriteringen af foreningens hjemmeside og Facebook-side, herunder bl.a. muligheden for at orientere sig i ekstra-materiale i tilknytning til artikler bragt i ”Klods Hans”
 • Afholdelse af cafemøder, hvor vi i 2016 kom op på hele 3, heriblandt et i Aarhus
 • Prisindstillinger
 • Klods Hans-prisen som i 2016 gik til Merete Flensted (Betina Falsings tale fra overrækkelsen kan læses på IBBYs hjemmeside www.ibby.dk) + deling af en stand med Forlaget Hjulet på BogForum
 • Iran-udstillingen, herunder Selskabets invitation af to iranske illustratorer til Danmark, hvor de bl.a. deltog i en workshop for skolebørn
 • En stor tak til Selskabets samarbejdspartnere, som på forskellig vis bistår os i vort arbejde, ikke mindst KulturStationen Vanløse, Gyldendal, Alvilda og Børnenes Boghandel.

Bestyrelsens beretning blev godkendt og vedhæftes referatet, så den kan læses i sin samlede form.

Ad. 3: Kassereren (Vagn Plenge) gennemgik regnskabet for 2016 og fremhævede bl.a. det positive i, at der var et, om end spinkelt, overskud på 9681 kr. modsat underskuddet året før, men påpegede at dette alene skyldtes indtægterne ved afholdelsen af Selskabets første Statusseminar på Hovedbiblioteket i januar 2016. Regnskabet blev efterfølgende godkendt. Medlemmer, der ønsker at rekvirere regnskabet, kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 4: Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 og hæftede sig bl.a. ved det positive i at Kulturministeriet har forhøjet deres støtte i forhold til de forgange år, ligesom indtægterne fra afholdelsen af Statusseminar nr. 2 på KulturStationen Vanløse i januar 2017 har genereret et pænt overskud på godt 75.000 kr., hvorfor Statusseminaret reelt er garant for at foreningens økonomi balancerer. Af samme grund anbefalede kassereren bestyrelsen fremover at arbejde for at få flere kollektive medlemmer, bl.a. i forlagsverdenen. Budgetforslaget blev herefter godkendt. Medlemmer der ønsker at rekvirere budgetforslaget kan gøre sådan ved henvendelse til ibby@ibby.dk.

Ad. 5: Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægt blev godkendt.

Ad. 6: Kontingentet forblev uændret, men det blev foreslået bestyrelsen at overveje, hvorvidt det på sigt kunne være hensigtsmæssigt at foretage en forhøjelse i lyset af foreningens trængte økonomi.

Ad 7: Vagn Plenge gik af som formand. Lis Andersen tiltrådte som formand.

Bjarne W. Andresen og Kent Poulsen genopstillede og blev valgt.

Birgitta Gärtner og Martine Noring fratrådte.
Siv Frederiksen, Ellen Holmboe og Pernille Larsen blev valgt.

Gert Larsen fratrådte som revisor. Stig Bergmann blev valgt som revisor.

Merete Flensted Lausten genopstillede og blev valgt som revisorsuppleant.

Herudover blev bestyrelsen foreslået at være særligt på udkig efter at få en illustrator repræsenteret i bestyrelsen efter Martine Norings afgang.

Ad. 8: Formand Lis Andersen takkede på bestyrelsens vegne de afgående medlemmer Vagn Plenge, Martine Noring og Birgitta Gärtner for deres store og gode arbejde for Selskabet. Herefter takkede Vagn Plenge af som formand og bestyrelsesmedlem med en tale om sin tid i IBBY, som han stadig vil være en del af, bl.a. i forbindelse med sit engagement i Silent Books. Vagn Plenges tale er vedhæftet referatet.

Janne Bech og Ida Exner Efter Generalforsamlingen var der traditionen tro et inspirerende indslag, denne gang ved Janne Bech og Ida Exner (M/S Bibiana) som holdt oplæg om arbejdet med børn og illustrationskunst og viste billeder fra årets togt rundt i de danske havne samt – ikke mindst – underholdt med sømandsviser på ukulele!

Referent: Eline Mørch Jensen, bestyrelsen for Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark

Udgivet: 21. februar 2017

Indkaldelse til generalforsamling

Selskabet for Børnelitteratur,
IBBY Danmark torsdag den 16. marts 2017

i Trykkeriet (kantinen) hos Gyldendal i København.

Indgang fra Pilestræde ved hjørnet til Klareboderne.

Porten er åben 18.00 – 18.30.

Vi byder på billige sandwich, vand og vin fra kl. 18.00

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 4. Budgetforslag ved kassereren
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Kl. 20.00: Janne Bech og Ida Exner holder oplæg om og viser billeder fra årets togt med M/S Bibiana og fortæller om fremtidsperspektiverne.

Udgivet: 21. januar 2017

20. januar 2017 holdt Selskabet for Børnelitteratur sit andet statusseminar om børne- og ungdomslitteratur. Nu kan vi med sikkerhed slå fast, at det bliver en årligt tilbagevendende tradition. I år prøvede vi at lave et tvillingearrangement i Aarhus men måtte gå væk fra det pga. for få tilmeldte. Vi lover, at vi også næste år prøver at lave to statusseminarer.

Statusseminaret blev holdt på Kulturstationen Vanløse.

Klods Hans nr. 1/2017 vil der være en fyldig reportage fra statusseminaret. Indtil da kan man glædes over billederne.

Kent Poulsen fra bestyrelsen og Lise Jæger (tidligere bestyrelsesmedlem) sorterer navneskiltene.

 

 

 

Bent Rasmussen, Lise Jæger og Kent Poulsen tager imod deltagerne.

 

 

 

Betina Falsing (bestyrelsen) og Merete Flensted Laustsen (tidl. bestyrelsesmedlem) tjekker teknikken inden Betinas oplæg.

 

 

Kent Poulsen og Bent Rasmussen hjælper Tove Krebs Lange ved indskrivningen.

 

 

 

Uden mad og drikke…

 

 

 

 

På gangen var billederne fra Den store ordsprogsbog udstillet, og reproduktioner i postkortstørrelse lå til fri afhentning. Det var meget populært, de blev alle fordelt blandt deltagerne.

 

 

Eline Mørch Jensen byder velkommen på vegne af Selskabet for Børnelitteratur.

 

 

 

Torben Weinreich fortæller om “Arven fra 1067”. Her læser han op af Lille Virgil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmærksomme deltagere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Betina Falsing fortæller om billedbøger.

 

 

 

 

Alle de medbragte eksemplarer af Den store ordsprogsbog blev solgt.

 

 

 

Kulturstationen Vanløse havde udstillet de bøger, som blev omtalt i oplæggene. Plus mange andre fra 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Christensen fortæller om tween-litteratur.

 

 

 

Nanna Foss og Emil Blichfeldt fortæller om YA-litteratur.

 

 

 

Hans Christian Uth fortæller om faglitteratur for børn og unge.

 

 

 

Flemming Quist Møller spiller.

 

 

 

 

 

 

Carl Quist Møller og Flemming Quist Møller gav en koncert som afslutning på Statusseminar 2017.

 

 

 

Carl Quist Møller skaber lydeffekter til Flemming Quist Møllers fortælling om, hvordan Cykelmyggen Egon kom til verden.

 

 

 

Flemming Quist Møller viser, hvordan man med små ændringer kan skabe forskellige udtryk.

 

 

 

Carl Quist Møller og Flemming Quist Møller fortæller anekdoter.

 

 

 

Carl Quist Møller tegner Jungledyret Hugo, mens Flemming Quist Møller fortæller om, hvordan figuren og filmen blev til.

 

 

 

Søn & far runder af med et nummer på trommerne.

 

 

 

Vagn Plenge (formand) siger farvel og tak til alle, som var med til at gøre Statusseminar 2017 til en informativ, spændende og god oplevelse. Desuden bød han velkommen til de mange nye medlemmer af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark.

Udgivet: 2. januar 2017

I juni 2016 holdt Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark et fyraftensmøde med titlen “Dansk børnelitteratur ude i verden – udenlandsk børnelitteratur herhjemme”. Her er seks klip fra mødet. De skal ses i forlængelse af hinanden og i rækkefølge, for det er kun af tekniske årsager, at det ikke er én lang video.

Ordstyrer Nanna Gyldenkærne indleder og giver derefter ordet til Flemming Møldrup fra ABC forlag, som bl.a. fortæller om det kinesiske marked.

Flemming Møldrup fra ABC forlag fortæller bl.a. om det kinesiske marked. Hanne Bartholin fortæller bl.a. om Chile og Kina.

Hanne Bartholin fortæller videre om bl.a. Chile og Kina.

Thomas Harder fra Kunstfonden og formand for projektstøtteudvalget for litteratur fortæller om kriterier og hvordan man får støtte.

Louise Langhoff Koch fra Art People | People’s Press (og tidligere ansat i Gyldendal Group Agency, hvor hun havde ansvar for salg af B&U-litteratur) fortæller om, hvilke typer bøger man kan afsætte til udlandet. Derefter Nanna Gyldenkærne.

Nanna Gyldenkærne runder af, og Thomas Harder svarer på et spørgsmål.

Udgivet: 7. december 2016

Merete Flensted Laustsen modtog Klods Hans-prisen 2016. Prisoverrækkelsen skete på Bella Scenen i BogForum, læs evt. mere her.

Til prisoverrækkelsen læste Kenneth Bøgh Andersen op af H.C. Andersens Klods Hans.

Her fortæller Betina Falsing, hvorfor Merete Flensted Laustsen fik Klods Hans-prisen 2016.

Sammen med æren modtog Merete et billede, lavet af Lars Gabel.

 

 

Udgivet: 6. december 2016

Statusseminar: En realitet i Vanløse, aflyst i Aarhus.

20160122-statusseminar-foto-bjarne-w-andresen-23Så er det sikkert og vist: Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark afholder i samarbejde med Kulturstationen Vanløse Statusseminar for børne- og ungdomslitteratur under overskriften “Arven fra 1967” fredag den 20. januar 2017 på Kulturstationen Vanløse.

Desværre bliver seminaret i Aarhus ugen efter ikke til noget på grund af for få tilmeldinger, men der er stadig plads at få i Vanløse, så spred endelig rygtet i jeres netværk!

Flere oplysninger og tilmelding her:

Igen i 2017 står Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark bag et endags-statusseminar om børne- og ungdomslitteratur. 

I januar 2016 afholdt Selskabet for Børnelitteratur i samarbejde med Hovedbiblioteket i København et statusseminar for fagfolk som bl.a. lærere, læringsvejledere, børnebibliotekarer m.fl. og andre, som er optagede af børne- og ungdomsbøger, under overskriften ”Vue over årets børne- og ungdomslitteratur”.

Initiativet var inspireret af de seminarer, som Center for Børnelitteratur (CfB) stod for fra 2000 til 2011 på Danmarks Pædagogiske Universitet i Emdrup, hvor CfB havde til huse indtil 2012, først som en del af Danmarks Lærerhøjskole, derefter under Danmarks Pædagogiske Universitet, inden centret fra 2014 kom til at høre under Institut for Æstetik og Kommunikation, i dag Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet.

Formålet med årets statusseminar var at tage handsken op fra CfB og forsøge at skabe bedre overblik over den mangfoldighed af bøger, herunder grafic novels og tegneserier, der udgives herhjemme, og også at slå ned på nogle af de mest spændende tendenser på børne- og ungdomslitteraturområdet.

Desværre var der kun plads til 150 deltagere i år, så en del interesserede fik ikke mulighed for at deltage, hvorfor Selskabet for Børnelitteratur i 2017 har forsøgt sig med at arrangere  – ikke bare et, men om muligt to – statusseminarer, hhv. øst og vest f i samarbejde med Kulturstationen Vanløse og Dokk1 i Aarhus. Desværre har der dog ikke meldt sig nok til seminaret i Aarhus, hvorfor vi har måttet aflyse dette, men tilmeldingerne øst for Storebælt går fint og der kommer stadig nye til, så seminaret på Kulturstationen Vanløse fredag den 20. januar 2017 kl. 9-16 er allerede en realitet og vil forhåbentlig kunne samle børnebogs-nøder fra hele landet – der er stadig pladser at få, så spred budskabet i jeres netværk!

Flemming Quist Møller og Carl Quist Møller optræder solo sammen for første gang

Igen vil fokus være på at skabe overblik over årets (2016) udgivelser og vigtigste tendenser, hvorfor der vil være en vis grad af genkendelighed fra årets statusseminar, men i 2017 vil der være en genremæssig (frem for som i år en aldersmæssig) gennemgang af årets udgivelser og vigtigste tendenser. Derudover vil statusseminaret have 50-års-jubilæet for en række centrale børnebøger som ramme.

Dagen indledes således med oplægget ”Arven fra 1967” af Torben Weinreich, i dag professor emeritus, grundlægger af CfB og Forfatterskolen for Børnelitteratur, hvor han også var daglig leder indtil 2005. Her vil han bl.a. komme ind på, hvad jubilæums-værkerne hver især og tilsammen kan, hvad der har givet dem deres klassikerstatus, samt den inspiration, de – og måske i sær Ole Lund Kierkegaard – har givet anledning til blandt yngre og nutidige kolleger.

Seminaret rundes af med en litterær-musikalsk optræden med Flemming og Carl Quist Møller – i øvrigt den første gang nogensinde far og søn stiller op med en solo-optræden sammen!

Pris: 1150 kr. (inkluderer medlemskab af Selskabet for Børnelitteratur inkl. abonnement på bladet Klods Hans, som udkommer 4 gange årligt).

Reduceret pris for IBBY-medlemmer: 895 kr.

Bindende tilmelding efter først-til-mølle-princippet påwww.bibliodan.dk (linket er ikke længere aktivt).

Program

09.00 Ankomst + kaffe + croissant
09.30 Velkomst ved Selskabet for Børnelitteratur
09.45 Arven fra 1967 ved Torben Weinreich
10.30 Gennemgang af årets (2016) billedbøger for børn og unge ved Betina Falsing
11.00 Spørgsmål og diskussion
11.15 Pause
11.30 Gennemgang af årets (2016) tween-litteratur ved Bodil Christensen
12.00 Spørgsmål og diskussion
12.15 Gennemgang af årets (2016) YA-litteratur ved Emil Blichfeldt
12.45 Spørgsmål og diskussion
13.00 Frokost
13.45 Gennemgang af årets (2016) faglitteratur for børn og unge af Hans Christian Uth
14.15 Spørgsmål og diskussion
14.30 Opsamling
14.45 Pause
15.00 Litterær og musikalsk optræden ved Flemming og Carl Quist Møller
16.00 Farvel og tak

 

Udgivet: 21. oktober 2016

BogForum 2015 VagnKom til vores stand og prisoverrækkelsen

Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark får en stand på årets BogForum. Desuden overrækker vi Klods Hans-prisen på Bella Scenen.

Klods Hans-prisen uddeles årligt til en person, der har gjort noget særligt for at formidle børne- og ungdomslitteratur. Prismodtageren er som altid en hemmelighed indtil sidste øjeblik, men vi kan afsløre, at prisen består i en original tegning udført af Lars Gabel. Kenneth Bøgh Andersen kommer og læser eventyret om Klods Hans som led i overrækkelsen. Det sker lørdag d. 12. november kl. 15-16.

Resten af weekenden kan vi findes i det nye børneområde ved stand B5-006, som vi deler med Forlaget Hjulet.

På billedet ses formand Vagn Plenge ved sidste års præmieoverrækkelse.

Læs mere om BogForum 2016 her.

Udgivet: 21. oktober 2016

20160122 Statusseminar (24)Der er nok tilmeldte…

til, at vi er sikre på at afholde det ene statusseminar, nemlig det på Kulturstationen Vanløse fredag den 20.1. 2017. Vi mangler stadig lidt for at nå målet for fredag den 27.1. 2017 på Dokk1 i Aarhus.

De to endags-statusseminarer er planlagt ens (dog med forskellige konferencierer, hhv. Eline Mørch Jensen i Vanløse og Bjarne W. Andresen i Aarhus). Man kan altså frit vælge den foretrukne dato og/eller lokalitet.

Der er stadig ledige pladser i Vanløse. Flere oplysninger og tilmelding til begge arrangementer sker via siden her.

Billedet er fra dette års statusseminar, som Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark afholdt på Københavns Hovedbibliotek.

Program for Statusseminar 2017

09.00 Ankomst + kaffe + croissant
09.30 Velkomst ved Selskabet for Børnelitteratur
09.45 Arven fra 1967 ved Torben Weinreich
10.30 Gennemgang af årets (2016) billedbøger for børn og unge ved Betina Falsing
11.00 Spørgsmål og diskussion
11.15 Pause
11.30 Gennemgang af årets (2016) tween-litteratur ved Bodil Christensen
12.00 Spørgsmål og diskussion
12.15 Gennemgang af årets (2016) YA-litteratur ved Emil Blichfeldt
12.45 Spørgsmål og diskussion
13.00 Frokost
13.45 Gennemgang af årets (2016) faglitteratur for børn og unge af Hans Christian Uth
14.15 Spørgsmål og diskussion
14.30 Opsamling
14.45 Pause
15.00 Litterær og musikalsk optræden ved Flemming og Carl Quist Møller
16.00 Farvel og tak